Informació d'interès

Servei Català de la Salut

prestacions ortoprotètiques

El sistema de salut garanteix a les persones assegurades l'obtenció de les següents prestacions ortoprotètiques:

  • pròtesis externes
  • Cadires de rodes
  • Ortesi

Ha de prescriure un metge especialista de la xarxa sanitària pública, que lliurarà un document anomenat PAO (prescripció d'article ortoprotètic) i remetrà a l'pacient a la unitat de tramitació, habitualment dins d'el mateix centre sanitari.

A la unitat de tramitació cal presentar la targeta sanitària individual i el PAO, i es rebrà un document de validació administrativa i la informació dels centres dispensadors d'articles ortoprotètics.

Els centres acreditats tenen un adhesiu identificador a la porta. Allà cal lliurar el PAO i el document de validació administrativa. Un cop rebut l'article, ha de signar-se el PAO i abonar, si escau, la part corresponent als usuaris. El catàleg de prestacions ortoprotètiques inclou la relació de tots els articles, el preu i l'aportació màxima de CatSalut.

També és possible adquirir els articles ortoprotètics avançant el pagament i sol·licitant després el rescabalament de l'ajuda de CatSalut, sempre que la dispensació l'hagi efectuat un centre no adherit a l'CatSalut i quan la dispensació sigui posterior a la prescripció de metge especialista de la xarxa pública . En aquest cas cal adreçar-se a la unitat de tramitació de centre sanitari.


Instruccions per dispensar un article:

  1. La persona usuària ha de lliurar al centre dispensador l'imprès Prescripció d'article ortoprotètic (PAO) i el document de validació administrativa.
  2. El centre dispensador ha de comprovar i completar la documentació, i ha de lliurar a la persona usuària l'article, la garantia i el full d'ús i manteniment.
  3. La persona usuària ha de signar el PAO quan rebi l'article i ha de pagar, si escau, la part que li correspon (segons el catàleg aprovat).
  4. El centre dispensador li ha de retornar, degudament segellat i amb la data de dispensació, l'imprès PAO i el document de validació.
  5. El centre dispensador ha de lliurar la factura a nom de la persona usuària i emetre una còpia per al CatSalut.