Informació d'interès

MUTUALITAT GENERAL DE FUNCIONARIS CIVILS DE L'ESTAT

Muface és l‟organisme públic de l‟Administració de l‟Estat espanyol que gestiona les prestacions socials dels funcionaris de l‟Estat a Espanya: sanitat, jubilació, ajudes per fills, etc. És, doncs, un Règim Especial, i de caràcter mutualista, i diferent del Règim General de la Seguretat Social espanyola, al qual s'adscriuen la majoria dels ciutadans.

L'article 16.c) de Reial decret legislatiu 4/2000, de 23 de juny, pel qual s'aprova el text refós dela Llei sobre Seguretat Social dels funcionaris Civilesdel Estat, estableix que per a la definició, extensió ycontenido de les prestacions complementàries de laasistencia sanitària de la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat es tindrà en compte el dispuestoen el Règim General de la Seguretat Social.
En compliment d'aquest mandat, l'Ordre de 18 deseptiembre de 2001 per la qual es regulen les prestacionescomplementarias de l'assistència sanitària a la Mutualitat General de Funcionaris Civils de l'Estat, recogióen una única disposició i per primera vegada el contenidocompleto de les prestacions complementàries de la assistència sanitària de MUFACE, enumerant les mateixes, ressenyant la normativa aplicable d'aquelles que ja eranobjeto de regulació en vigor i recollint en el seu partedispositiva les normes de prescripció, dispensació, reparació i renovació de les prestacions objecte d'ajuda econòmica directa per la Mutualitat relacionades en seus annexos i a IV juntament amb les seves quanties màximes, condicions, requisits per a la concessió i els seus terminis derenovacion.
Des de l'entrada en vigor de l'esmentada Ordre, 1 de desembre de 2001, s'ha constatat que les previsions que aquesta establia sobre les prestacions recollides en elAnexo I, Catàleg general de material ortoprotètic, han suposat una important ordenació i racionalització com a element addicional i necessari per a la consecució d'una assistència sanitària adequada