Informació d'interès

CENTRE PER A L'AUTONOMIA PERSONAL
Departament de Benestar Social i Familia de la Generalitat de Catalunya.

El centre ofereix informació i orientació per obtenir solucions personalitzades, productes de suport i recursos disponibles amb l'objecte d'impulsar i millorar l'autonomia personal i l'accés al seu entorn, així com afavorir la integració social de les persones grans i amb discapacitat.

S'adreça a totes aquelles persones amb alguna discapacitat o dependència, als seus familiars, cuidadors, entitats de sector, col·lectius professionals i estudiants. També a aquells proveïdors de tot tipus d'ajudes tècniques i, als particulars i / o professionals implicats en tot el relacionat amb l'autonomia personal i barreres arquitectòniques.

Sirius compta amb una exposició permanent d'ajudes tècniques, solucions d'accessibilitat, així com ajudes per comunicar-se i fer servir l'ordinador.

Veure fullet informatiu

terminis:
El termini de presentació dels formularis de sol·licitud és de l'17 de maig a el 16 de juliol de 2013.

documentació

Documentació general:

Dades personals i administratives
 1. Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, de el document identificador de la persona amb discapacitat sol·licitant (DNI / NIF o NIE). No cal aportar el DNI / NIF en el cas que s'autoritzi a el Departament de Benestar Social i Família a fer les consultes pertinents davant l'organisme corresponent.
 2. En el cas de tractar-se de menors d'edat, fotocòpia de l'DNI / NIF o NIE de la persona que actua com a tutor o tutora. Si la persona beneficiària és menor d'edat es necessita igualment el DNI o la targeta d'identificació fiscal (TIF). En el cas de majors d'edat amb incapacitació legal, es necessitarà fotocòpia de l'DNI / NIF o NIE de la persona que actua com a tutor o tutora i fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia, de la sentència d'incapacitació i nomenament de tutor.
 3. Dades bancàries de la persona beneficiària a emplenar en el formulari de sol·licitud. En el cas dels menors de 14 anys, aquests han de figurar al compte bancari o d'estalvi.
 4. Certificació dels respectius padrons municipals, en què s'acrediti el temps de residència.
 5. Volant de convivència de la unitat econòmica familiar.
 6. Pressupost original o factura i rebut originals de l'ajut sol·licitat, referida a l'any 2013, signada i segellada per la persona distribuïdora.
 7. En el cas que la persona ho cregui convenient es pot adjuntar el dictamen facultatiu sobre la prescripció de l'ajut tècnic sol·licitat.
 8. Document d'autorització d'endossament, si és procedent.
 9. Per a les persones catalanes retornades, declaració responsable, inclosa al formulari de sol·licitud, conforme es té reconeguda la condició de persona catalana retornada d'acord amb el que disposa la Llei 25/2002, de 25 de novembre, de mesures de suport a la tornada de els catalans emigrants i els seus descendents, i de segona modificació de la Llei 18/1996.
 10. Declaración responsable, incluida en el formulario de solicitud, de estar al corriente de las obligaciones tributarias ante la Generalidad y el Estado y ante la Seguridad Social. La firma de la solicitud de la subvención por parte del beneficiario implica a la Administración de la Generalidad para comprobar de oficio si la persona mencionada está al corriente de las obligaciones tributarias y con la Seguridad Social, excepto que esta autorización se deniegue expresamente en el impreso de solicitud.
Dades econòmiques de la persona discapacitada sol·licitant

D'acord amb la disposició addicional primera de la Llei 21/2005, de 29 de desembre, de mesures fiscals i financeres, la signatura de la sol·licitud de la subvenció pel beneficiari implica l'autorització a l'Administració de la Generalitat per fer les funcions de comprovació corresponents.

 1. Fotocòpia de la declaració de la renda de les persones físiques de l'últim exercici fiscal disponible.
 2. En el caso de no tener la obligación de presentar declaración del IRPF, los datos económicos se acreditarán con la información que proporcione la Agencia Estatal de Administración Tributaria. Si no se dispone de estos documentos, la acreditación se hará mediante: certificado o justificante de ingresos, prestaciones económicas públicas o privadas y retribuciones en dinero de 2012, certificado o justificante de rendimientos netos de las cuantías ingresadas (intereses) en entidades financieras de 2012, certificado o justificante de rendimientos netos del capital inmobiliario y mobiliario de 2012. En el caso de autorizar al Departamento de Bienestar Social y Familia a consultar los datos en la Tesorería General de la Seguridad Social, no será necesario aportar esta documentación.
 3. Certificat actualitzat de la Tresoreria General de la Seguretat Social de les pensions que es percebin de 2013.

La presentación de la documentación no será necesaria para la persona solicitante que la haya aportado anteriormente a cualquier órgano o dependencia del Departamento de Bienestar Social y Familia, siempre que no haya transcurrido más de cinco años desde la presentación y los datos no hayan experimentado ninguna modificación. En este caso, la aportación podrá ser sustituida por una declaración de la persona solicitante, que se incluye en el impreso de solicitud, con la que se acredite que no se han producido modificaciones en los datos que constan en la documentación presentada. Se debe especificar el expediente para el que se aportó la documentación mencionada. Los miembros de la unidad familiar o convivencial que estén a cargo de la persona beneficiaria deberán aportar estos mismos datos económicos excepto que autoricen al Departamento de Bienestar Social y Familia a consultar los datos en la Agencia Estatal de Administración Tributaria.

En el cas d'endossament de l'pagament

 1. Endossament de l'pagament, si escau, que es facilitarà a les dependències de el Departament de Benestar Social i Família (detallades en www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/registres o a través d'Internet, al web www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/formularis)
 2. Document d'autorització degudament emplenat, que es facilitarà a les dependències de el Departament que es facilitarà a les dependències de el Departament de Benestar Social i Família (detallades en www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/registres o a través d'Internet, al web www.gencat.cat/benestarsocialifamilia/formularis)
 3. Fotocòpia de l'DNI de la persona o NIF de l'entitat que cobra la prestació
 4. Sol·licitud de transferència bancària per a pagaments de la Tresoreria de la Generalitat de Catalunya a creditors degudament emplenada i sense cap esmena, de la persona o l'entitat que cobra la prestació.

Documentació específica:

Prestació per a mobilitat i transport:

Permís de conduir (obtenció o reconversió, ajuts 100 i 101)

 1. Fotocòpia de l'certificat mèdic oficial necessari per a l'obtenció de l'permís de conduir, expedit pels centres específics autoritzats.
 2. Pressupost original signat i segellat per una autoescola i referit a l'any 2013

Adaptacions de el vehicle (ajuts 103, 104, 105, 106, 108, 109, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118 i 119):

 1. Fotocòpia compulsada, o bé original i fotocòpia (anvers i revers), de el permís de conduir vigent de la persona beneficiària de la prestació on constin les condicions restrictives de la persona discapacitada. Si es té el permís de conduir en tràmit, fotocòpia de l'certificat mèdic oficial necessari per obtenir-
 2. Pressupost original, signat i segellat, de l'adaptació, referit a l'any 2013 o, en el cas d'haver fet la despesa, factura i rebut original
 3. Si es tracta d'un vehicle automàtic, cal presentar el pressupost total o Fotocòpia compulsada de la fitxa tècnica de el vehicle on constin les adaptacions realitzades, visada per la Direcció General d'Indústria de el Departament d'Empresa i Ocupació (ITV)

Transport (ajudes 200 i 202)

 1. Certificat de el centre que acrediti els dies d'assistència setmanal, les setmanes i els mesos durant l'any 2013.
 2. En el cas de transport per assistir a ensenyament reglat postobligatori i formació ocupacional per a l'alumnat major de 16 anys, certificat de centre, que indiqui quins són els estudis realitzats, així com si es tracta d'un ensenyament reglat i postobligatori.

Ajudes tècniques (prestacions de la 300 a la 770)

 1. Pressupost original o factura i rebut original de l'ajut sol·licitat, referit a l'any 2013, signada i segellada per la persona distribuïdora.
 2. En el cas que la persona ho cregui convenient, es pot adjuntar el dictamen facultatiu sobre la prescripció de l'ajut tècnic sol·licitat.

Intèrpret per a persona sorda o persona sorda i cega (prestacions 999)

Pressupost original de l'entitat o de l'professional autònom referit a la persona beneficiària on consti el nombre d'hores que farà l'intèrpret.

En el cas de les prestacions de transport i intèrpret s'ha d'omplir correctament l'annex 1.
L'apartat de les dades bancàries de l'formulari de sol·licitud ha d'estar contestat correctament sense correccions o esmenes, amb totes les signatures i que consti la persona beneficiària com a titular del compte corrent.
Si ja s'ha comprat el material s'ha de presentar la factura i els rebuts originals signats i segellats per l'empresa o persona distribuïdora. Aquests documents han de ser originals i han de portar la signatura i el segell i correspondre a 2013.

requisits

 1. Estar empadronado y residir legalmente en un municipio de Cataluña durante cinco años, dos de los cuales han de ser inmediatamente anteriores a la fecha de presentación de la solicitud, excepto de las personas que tienen reconocida la condición de personas catalanas retornadas, de acuerdo con lo que dispone la Ley 25/2002, de 25 de noviembre, de medidas de apoyo al retorno de los catalanes emigran-tes y a sus descendientes, y de segunda modificación de la Ley 18/1996, a las cuales no se exige el pe-riodo mínimo de residencia. La residencia continuada se considerará interrumpida en ausencias superiores a 90 días al año. Las personas que no tengan nacionalidad española, o no sean ciudadanos nacionales de alguno de los otros estados miembros de la Unión Europea, han de acreditar la residencia mediante la autorización para residir expedida por la Administración General del Estado.
 2. Tenir reconegut un grau de discapacitat igual o superior a l'33% o, en tot cas, haver presentat la sol·licitud de valoració o revisió de l'grau de discapacitat abans de la publicació de la convocatòria. En el cas de menors de quatre anys, cal que tinguin un retard de desenvolupament maduratiu, l'evolució del qual pugui ocasionar una discapacitat residual segons els criteris dels serveis de valoració i orientació. Si la persona beneficiària té 65 anys o més, cal acreditar que la condició de persona amb discapacitat es va reconèixer abans de complir els 65 anys.
 3. En el cas de prestacions per al transport per assistir a atenció precoç, aquest límit queda establert en 6 anys.
 4. No poder-se beneficiar d'ajuts i prestacions econòmics de la mateixa naturalesa, abast i finalitat provinent d'entitats públiques o privades.
 5. Trobar-se en situació de necessitat d'acord amb el que s'estableixi a les bases.
 6. Complir les condicions específiques d'accés i altres condicions exigides per a cada tipus de prestació que s'estableix en les bases.

taxes

No hi ha taxes associades a aquest tràmit.